FANDOM


strona w budowie, zbierane są informacje


heg - odmiana
hege - homoseksualny (+e)
hegge - homoseksualna (podwojona ostatnia spółgłoska + e)
hegege - homoseksualne (+e + ostatnia spółgłoska + e)
hegegegge - homoseksualni (+e+ostatnia spółgłoska+e+2x ostatnia spgł+e)
hegegehege - homoseksualne (+e+ostspgł+e+podst+e)
hehegege - homoseksualne (nijaki) (-spółgłoska+podst+e+ostatnia spgł+e)
heggeng - homoseksualizować
ja - chrk
ty - www
on - lel
ona - lele
ono - wut
my - chrk-tfu
wy - www-tfu
oni - lel-tfu
one - lele-tfu
oni/e (nijaki) - wut-tfu
Odmiana "heggeng"
chrk heggeeng
www heggeengs
lel heggenge
lele heggengses
wut heggengee
chrk-tfu heggeengst
www-tfu heggeengses
lel-tfu heggengege
lele-tfu heggengeges
wut-tfu heggenmet
kek (być) -odmiana
chrk - keek
www - keeks
lel - keke
lele - kekes
wut - kekee
chrk-tfu - keekest
www-tfu - keekes
lel-tfu - kekeke
lele-tfu - kekekes
wut-tfu - kekmet
ryyyst (żegnać) - odmiana
chrk - ryyy-yst
www - ryyy-ysts
lel - ryyysty
lele - ryyystys
wut - rystyy
chrk-tfu - ryyy-ystst
www-tfu - ryyy-ystsys
lel-tfu - ryyystyyy
lele-tfu ryyystyyys
wut-tfu ryyystmet
uniwersalne
chrk -(podwojona ostatnia samogłoska)
www -(podwojona ostatnia samogłoska)+s
lel - +(ostatnia samogłoska)
lele - +(ostatnia samogłoska)+s
wut - +(podwojona ostatnia samogłoska)
chrk-tfu -(podwojona ostatnia samogłoska)+st
www-tfu -(podwojona ostatnia samogłoska)+s+(ostatnia samogłoska)+s
lel-tfu -+(ostatnia samogłoska)+(ostatnia samogłoska wraz z literą poprzedzającą)
lele-tfu -+(ostatnia samogłoska)+(ostatnia samogłoska wraz z literą poprzedzającą)+s
wut-tfu -+met (może odciąć ostatnią literę)
Odmiana, gdy ostatnią literą jest samogłoska
benio (gadać od rzeczy) - odmiana
chrk beniu
www benis
lel benionbenu
lele benionbeni
wut benionenat
chrk-tfu beniulas
www-tfu benissimo
lel-tfu benionbenubenan
lele-tfu benionbenibenanie
wut-tfu beniomat
se (jeść) - odmiana
chrk su
www senis
lel sesu
lele sesi
wut sesat
chrk-tfu seulas
www-tfu seissimo
lel-tfu sesusan
lele-tfu sesisanie
wut-tfu sat
pepe (śmiać się) - odmiana
chrk - pepu
www - bepis (uwaga oboczność)
lel - pepepepu
lele - pepepepi
wut - pepenat
chrk-tfu - pepeulas
www-tfu - bepissimo (uwaga oboczność)
lel-tfu - pepepepupepan
lele-tfu - pepepepipepanie
wut-tfu - pepemat
Uniwersalne
chrk - (zamiana ostatniej litery na u)
www - +nis (czasami usuwana ostatnia litera)
lel - podstawa + 1sza osoba poj (czasami n międzi wyrazami, czasami znikają litery przed u)
lele - podstawa + podstawa z i na końcu, w miejscu ostatniej litery (nigdy nie ma 2 i)
wut - +nenat/+nat/+at/+nanat/+nunat/+ninat/+nonat

chrk-tfu - +ulas (czasami usuwana ostatnia litera)
www-tfu - +issimo (czasami usuwana ostatnia litera)
lel-tfu - 3cia osoba męska poj + wersja z końcówką -an
lele-tfu - 3cia osoba żeńska poj + wersja z końcówką -anie
wut-tfu - +mat/+at

Przypadki
końcówki są zależne od ostatniej samogłoski - jest taka sama w końcówce
Mianownik - //
Dopełniacz - -re/ra/ru/ro/ryy
Celownik - -ene/ena/ene/eny
Biernik - -tee/tea/toe/tie
Narzędnik - -ke/ka/ku/ko/ky
Miejscownik - -sete/sata/soto/syti

Przykład:
debil - polityk
Mianownik - debil
Dopełniacz - debilryy
Celownik - debileny
Biernik - debiltie
Narzędnik - debilky
Miejscownik - debilsyti
derdiedasy
der - eee
die - yyy
das - aaa
] - i (wymawiaj jako chrząknięcie)
e - z
u - na
pa - pod
łe - przy
łułełe - po lewej
dank - po prawej
uuuuu - naprzeciwko
CZASY
Teraźniejszy prosty teraźniejszy prosty
zwp: kuda tene kuda tene
zwykła odmiana
np:
Bartek codziennie je zupę.
Bartek ryg-raa sesu yyy uopa papryka


Teraźniejszy prosty teraźniejszy ciągły
zwp: kuda tene emu tene
odmiana czasownika "kek" + bezokolicznik
np:
Bartek je zupę.
Bartek keke se yyy uopa papryka

Teraźniejszy prosty przeszły
zwp: kuda tene pree
tu jest odmiana czasownika:
ban - zapraszać
chrk banan
www bananas
lel banak
lele banakka
wut bantak
chrk-tfu bananast
www-tfu bananasas
lel-tfu bananakat
lele-tfu bananakkaka
wut-tfu bannenmat
uniwerslne:
chrk - +ostatnie 2 litery
www - +ostatnie 2 litery+es/as/us/os/is
lel - +ek/ak/ok/ok/ik
lele - +ekka/akka/ukka/okka/ikka
wut - +tek/tak/tuk/tok/tyk
chrk-tfu - 1sza poj+est/ast/ust/ost/yyst
www-tfu - 2ga poj+es/as/us/os/is
lel-tfu - 1sza poj + eket/akat/ukut/okat/ykat
lele-tfu - 1sza poj + ekkake/akkaka/akkakun/akkako/akkake
wut-tfu - +ostatnia litera+nanmat/nenmat/nonamat/nonmat/nani
np: Bartek zjadł zupę.
Bartek sesek yyy uopa papryka


Teraźniejszy prosty teraźniejszy ciągły w przeszłości
Teraźniejszy prosty teraźniejszy prosty w przeszłości
Teraźniejszy prosty przyszły
Teraźniejszy prosty przyszły w przeszłości
Teraźniejszy prosty przyszły w przeszłości w przeszłości
To będą teraźniejsze
Przeszły prosty
Przeszły skomplikowany
Przeszły ciągły
Przeszły ciągły w przyszłości
Przeszły ciągły w przeszłości
Przeszły ciągły w teraźniejszośći
Przeszły prosty w przyszłości
Przeszły prosty w przeszłości
Przeszły prosty w teraźniejszośći
Przeszły skomplikowany w przyszłości
Przeszły skomplikowany w przeszłości
Przeszły skomplikowany w teraźniejszośći